Organy szkoły i ich kompetencjeOrganami Szkoły są:

1)dyrektor Szkoły (kompetencje dyrektora),

2)rada pedagogiczna (kompetencje rady pedagogicznej),

3)samorząd uczniów i słuchaczy (uprawnienia samorządu),

4)rada rodziców szkoły ponadgimnazjalnej.

1. Do kompetencji dyrektora należy:

1) organizowanie i nadzorowanie całokształtu pracy wszystkich szkół i innych jednostek organizacyjnych wchodzących w skład Zespołu,

2) kierowanie bieżącą działalnością Szkoły oraz reprezentowanie jej na zewnątrz,

3) sprawowanie nadzoru pedagogicznego,

4) stwarzanie warunków dla prawidłowego rozwoju intelektualnego słuchaczy i uczniów,

5) zapewnienie warunków bezpieczeństwa i higieny pracy i nauki,

6) współdziałanie z samorządem umożliwiające mu wpływ na życie społeczności uczniowskiej,

7) zapewnienie pomocy nauczycielom w realizacji ich zadań i doskonaleniu zawodowym,

8) realizowanie uchwał rady pedagogicznej,

9) współpraca ze szkołami wyższymi, placówkami doskonalenia, poradniami psychologiczno-pedagogicznymi i specjalistycznymi, towarzystwami naukowymi i innymi instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz szkoły i nauczycieli,

10) dysponowanie środkami określonymi w planie finansowym szkoły zaopiniowanym przez radę pedagogiczną i ponoszenie odpowiedzialności za ich prawidłowe wykorzystanie,

11) organizowanie obsługi administracyjnej, finansowej i gospodarczej,

12) wykonywanie innych zajęć wynikających z przepisów szczegółowych władz zwierzchnich.

Dyrektor Szkoły jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w Zespole nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami.

Decyduje w sprawach:

1)zatrudnienia i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników Zespołu,

2)przyznawania nagród i udzielania kar nauczycielom i innym pracownikom Zespołu,

3)występowania z wnioskami /po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej/ w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników Zespołu,

4)wprowadzenia nowych profili kształcenia zawodowego w porozumieniu z organem prowadzącym Zespół oraz powiatowym urzędem pracy,

5)powołania i odwołania wicedyrektora Zespołu lub osób zajmujących inne stanowiska kierownicze, po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego i rady pedagogicznej.

1. Do kompetencji rady pedagogicznej należy:

1)zatwierdzenie planów pracy Szkoły,

2)zatwierdzenie wyników klasyfikacji i promocji uczniów,

3)podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w Szkole,

4)podejmowanie uchwał o skreśleniu z listy uczniów,

5)ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli,

6)opiniowanie pracy w szkole, a zwłaszcza tygodniowego rozkładu zajęć lekcyjnych,

7)opiniowanie planu finansowego Szkoły,

8)opiniowanie wniosków dyrektora Szkoły o przyznaniu nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień.

2. Dyrektor Szkoły wstrzymuje wykonanie uchwał rady pedagogicznej niezgodnych z przepisami prawa.

3. Rada pedagogiczna przygotowuje projekt statutu Szkoły, jego zmian i przedstawia do uchwalenia na plenarnym posiedzeniu rady.

4. Rada pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem do organu prowadzącego Szkoły

o odwołanie z funkcji dyrektora lub do dyrektora o odwołanie nauczyciela z innej funkcji kierowniczej w Zespole.

5.Uchwały rady pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków.

1. W Szkole działa samorząd uczniów

2. Samorząd może przedstawiać radzie pedagogicznej i dyrektorowi Szkoły wnioski

i opinie we wszystkich sprawach szkoły, a w szczególności dotyczących podstawowych praw uczniów:

1) prawo do zapoznania się z programem nauczania,

2) prawa do jawnej oceny postępów w nauce,

3) prawa do organizacji życia szkolnego, rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań w zakresie pogłębienia wiadomości wynikających z programu nauczania,

4) prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej, rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu z dyrektorem Zespołu,

5) prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu,

6) prawo gromadzenia funduszy z dobrowolnych składek i innych źródeł /zasady wydawania tych funduszy określa regulamin samorządu/.

3. Samorząd ma prawo wyrażania opinii na temat pracy nauczyciela za pośrednictwem swych przedstawicieli.
Informacja wytworzona przez:
Ewa Orzechowska-Sowa
email: wicedyrektor@zsz.wodzislaw.pl tel.:(32) 455 35 93 fax: (32) 455 35 93
, w dniu:  31‑01‑2011 14:49:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Leszek Ignatowicz
email: informatyk@powiatwodzislawski.pl tel.:(32) 453 99 87
, w dniu:  31‑01‑2011 14:49:00
Data ostatniej aktualizacji:
12‑10‑2015 09:18:44
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie